Civilna zaštita

 

Konzultantske usluge u postupku izrade procjena rizika od velikih nesreća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izrada planova djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izrada operativnih planova civilne zaštite (pravne osobe)

Izrada vanjskih planova zaštite i spašavanja

Procjena ugroženosti objekata kritične infrastrukture

Tehnička kontrola skloništa

Stručni poslovi u području planiranja zaštite i spašavanja

Izrada procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

Konzultantske usluge u postupku izrade analize stanja sustava civilne zaštite

Konzultantske usluge u postupku izrade godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Konzultantske usluge u postupku izrade smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 za poslove inspekcije sigurnosti dizala

ISO 9001:2015 - sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015 - sustav upravljanja okolišem

ISO 31000:2018 - sustav upravljanja rizikom

ISO 45001:2018 - sustav upr. zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

HRN EN ISO/IEC 17025:2007 - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, NN el. instalacija, SN kabela i sustava zaštite od djelovanja munje