Stručna osposobljavanja

 

Izobrazba o gospodarenju otpadom

 
+ Provedba i termini održavanja izobrazbe o gospodarenju otpadom

 

Alfa Atest d.o.o. u suradnji s Učilištem Virtus provodi izobrazbu povjerenika za otpad (zamjenika povjerenika), osoba odgovornih za gospodarenje otpadom i direktora, odnosno fizičkih osoba koja upravljaju davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

 

Navedena izobrazba provodi se temeljem Ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: 351-01/15-01/1190, ur. broj: 517-06-3-2-15-7), a u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

 

Člankom 46. navedenog zakona propisano je:

Pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba dužna je imenovati:
1. povjerenika za otpad (u daljnjem tekstu: povjerenik),
2. zamjenika povjerenika, koji će u slučaju spriječenosti povjerenika izvršavati njegove obveze.

 

Člankom 52. navedenog zakona propisano je:

Povjerenik za otpad i njegov zamjenik, direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odnosno osoba odgovorna za gospodarenja otpadom dužna je ishoditi potvrdu Ministarstva o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom.

 
 

Osposobljavanja temeljem Zakona o zaštiti na radu

 

Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način

Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu

Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Osposobljavanje djelatnika za preventivno djelovanje i gašenje požara

Osposobljavanje djelatnika za vođenje evakuacije i spašavanja

 

Osposobljavanje i certificiranje montera fotonaponskih sustava

 
+ Termini održavanja osposobljavanja i usavršavanja certificiranih montera fotonaponskih sustava

 

Alfa Atest d.o.o. sukladno Pravilnku o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije-fotonaponskih sustava (NN 79/13) obavještava certificirane instalatere da će se stručno usavršavanje za 2015. godinu odvijati od 09.02.2015. do 13.02.2015.godine. Točan datum usavršavanja će se utvrditi u dogovoru s polaznicima.
Alfa Atest d.o.o. vrši upise u Program osposobljavnja certificiranih instalatera za 2015.godinu. Termini održavanja programa osposobljavanja su u ožujku i prosincu 2015.godine!

 

 
 

U suradnji s Učilištem Virtus - ustanovom za obrazovanje odraslih provodimo stručna osposobljavanja:

Rukovatelj eksplozivnim tvarima (osnovni i specijalistički program)

Građevinski poslovođa

Monter dizala

Serviser dizala

Plinoinstalater

Monter fotonaponskih sustava

Monter solarnih toplovodnih sustava

Rukovatelji dizalicama: mosnom, portalnom i poluportalnom dizalicom, hidrauličnom dizalicom, toranjskom dizalicom, autodizalicom,  stupnom – konzolnom dizalicom

Pomoćna građevinska zanimanja

Rukovatelji radnim strojevima: bagerom/rovokopačem, utovarivačem, motornom kosilicom, motornom pilom, viličarom, hidrauličnom podiznom radnom košarom – platformom, kompresorom, strojem za obnovu asfalta, valjkom, samohodnim građevinskim strojem, elektrokolicima, kombiniranim građevinskim strojem, vibro nabijačem, agregatom, dozerom (buldozerom), strojevima za proizvodnju i obradu arhitektonskog kamena, strojevima za izradu kolnika, traktorom i radnim priključcima

 

 

 


HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (ISO/IEC 17020:1998; EN ISO/IEC 17020:2004) -  za inspekciju sigurnosti dizala

HRN ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom

HRN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO/IEC 17025:2005:+cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) - za ispitivanja emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i akustička ispitivanja